Recipe: Fried lentils

Home Cooking Recipe: Fried lentils

Ingredients:

Steps:

 1. Home Cooking Recipe: Ready, lentils cut filament

  Ready, lentils cut filament

 2. Home Cooking Recipe: Oil hot shabu-shabu

  Oil hot shabu-shabu

 3. Home Cooking Recipe: Stir in lentils

  Stir in lentils

 4. Home Cooking Recipe: Add a little water

  Add a little water

 5. Home Cooking Recipe: Shengpan

  Shengpan


Look around:

ming taizi durian tofu pizza pumpkin pork soup margaret noodles fish bread watermelon huanren jujube pandan enzyme red dates baby prawn dog lightning puff shandong shenyang whole duck contact chaoshan tofu cakes tea cookies taro