Recipe: Twenty-four solar terms platter

Home Cooking Recipe: Twenty-four solar terms platter

Notes:

Twenty-four solar terms

Ingredients:

Steps:

  1. Home Cooking Recipe: Peach, cucumber, cucumber

    Peach, cucumber, cucumber

Tips:

Make a platter


Look around:

ming taizi durian tofu pizza pumpkin pork soup margaret noodles fish bread watermelon huanren jujube pandan enzyme red dates baby prawn dog lightning puff shandong shenyang whole duck contact chaoshan tofu cakes tea cookies taro