Recipe: Stewed yellow ya fish

Home Cooking Recipe: Stewed yellow ya fish

Ingredients:

Steps:

  1. Home Cooking Recipe: First fry the fish

    First fry the fish

  2. Home Cooking Recipe: Pour in boiling water for twenty minutes

    Pour in boiling water for twenty minutes

  3. Home Cooking Recipe: Finally add seasoning pan

    Finally add seasoning pan


Look around:

ming taizi pizza pumpkin pork margaret tofu noodles fish soup watermelon huanren jujube pandan enzyme red dates prawn dog lightning puff shandong shenyang whole duck contact chaoshan tofu cakes tea cookies taro baby bread ribs