Recipe: Grapefruit soda

Home Cooking Recipe: Grapefruit soda

Notes:

Grapefruit soda

Ingredients:

Steps:

 1. Home Cooking Recipe: Grapefruit syrup + grapefruit pulp

  Grapefruit syrup + grapefruit pulp

 2. Home Cooking Recipe: Add ice

  Add ice

 3. Home Cooking Recipe: a little salt

  a little salt

 4. Home Cooking Recipe: Add soda, get it!

  Add soda, get it!


Look around:

ming taizi durian pizza pumpkin pork soup margaret tofu noodles fish bread watermelon huanren jujube pandan enzyme red dates baby prawn dog lightning puff shandong shenyang whole duck contact chaoshan tofu cakes tea cookies taro