Recipe: Give yourself a diet meal - baked oats

Home Cooking Recipe: Give yourself a diet meal - baked oats

Ingredients:

Steps:

 1. Home Cooking Recipe: Put 30 grams of oats

  Put 30 grams of oats

 2. Home Cooking Recipe: Put a half cup of milk

  Put a half cup of milk

 3. Home Cooking Recipe: Put an egg

  Put an egg

 4. Home Cooking Recipe: Badan wooden raisins

  Badan wooden raisins

 5. Home Cooking Recipe: Sprinkle

  Sprinkle

 6. Home Cooking Recipe: 180 degree oven 15-25 minutes

  180 degree oven 15-25 minutes

 7. Home Cooking Recipe: Open

  Open


Look around:

ming taizi pork pizza noodles tofu watermelon huanren jujube pandan fish red dates soup prawn dog lightning puff shandong shenyang chaoshan tofu cakes pumpkin baby bread ribs qingtuan duck breasts tofu cake aca bread machine aca whole wheat porridge