Recipe: Garlic potato

Home Cooking Recipe: Garlic potato

Ingredients:

Steps:

 1. Home Cooking Recipe: ......

  ......

 2. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 3. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 4. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 5. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 6. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 7. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......


Look around:

ming taizi durian tofu pizza pumpkin pork soup margaret noodles fish bread watermelon huanren jujube pandan enzyme red dates baby prawn dog lightning puff shandong shenyang whole duck contact chaoshan tofu cakes tea cookies taro