Recipe: Fried dumplings

Home Cooking Recipe: Fried dumplings

Ingredients:

Steps:

  1. Home Cooking Recipe: Stuffing

    Stuffing

  2. Home Cooking Recipe: Dumplings

    Dumplings

  3. Home Cooking Recipe: Fried dumplings

    Fried dumplings


Look around:

ming taizi durian tofu pizza pumpkin pork soup margaret noodles fish bread watermelon huanren jujube pandan enzyme red dates baby prawn dog lightning puff shandong shenyang whole duck contact chaoshan tofu cakes tea cookies taro