Recipe: Fried dumplings

Home Cooking Recipe: Fried dumplings

Ingredients:

Steps:

  1. Home Cooking Recipe: Stuffing

    Stuffing

  2. Home Cooking Recipe: Dumplings

    Dumplings

  3. Home Cooking Recipe: Fried dumplings

    Fried dumplings


Look around:

ming taizi pork pizza noodles tofu watermelon huanren jujube pandan fish red dates soup prawn dog lightning puff shandong shenyang chaoshan tofu cakes pumpkin baby bread ribs qingtuan duck breasts tofu cake aca bread machine aca whole wheat porridge